(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ ba, 20/12/2011, 13:8 GMT+7

Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo tại Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM

GIÁM ĐỐC : TS. Chu Vân Hải
Phụ trách kỹ thuật
E-mail: haicv@case.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC : ThS. Vũ Thị Kim Ngọc
Phụ trách nhân sự - đào tạo
E-mail: ngocvtk@case.vn
PHÓ GIÁM ĐỐC : ThS. Lê Thành Thọ
Phụ trách chất lượng
E-mail: tholt@case.vn
Copyright © 2008-2020 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 4557366 | Online : 384