(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ năm, 04/07/2024, 8:43 GMT+7
Nhân viên chuẩn bị mẫu. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 03/07/2024 đến hết ngày 12/07/2024
Nhân viên Thủ quỹ. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 10/07/2024
Chuyên viên hành chính văn phòng. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 28/6/2024 đến hết ngày 08/07/2024
Thực phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen theo Luật An toàn thực phẩm Luật số: 55/2010/QH12
Lịch tiếp công dân định kỳ của Ban Giám đốc Trung tâm năm 2023
Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7269939 | Online : 18