(TP.HCM) - (CAN THO) - (VP.MIEN TRUNG)
Thứ tư, 15/02/2023, 14:52 GMT+7

Xác định đồng thời nhóm Acid béo 2-Chloro-1,3-Propandiol (2-MCPD), 3-Chloro-1,2-propandiol (3-MCPD) và glycidol trong dầu thực vật bằng sắc ký khí ghép khối phổ GC-MS/MS.

Tạp chí kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm tập 2 - số 3, pp. 67-73, 2019

Copyright © 2008-2024 case.vn, All right reserved Contact us - About Case
Design by case.vn - Counter : 7087130 | Online : 1361